Prijava vrijednosnog iznosa carinskom organu

Povećan iznos iznad kojeg je fizičko lice obavezno da prijavi svako iznošenje i unošenje gotovine na 10.000 eura
“Shodno Odluci o izmjenama i dopuni odluke o iznošenju strane gotovine i čekova ("Službene novine FBiH", broj 38/17), te Uredbi o izmjenama uredbe o iznošenju i unošenju efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik RS", broj 46/17) fizičko lice sa prebivalištem u BiH može pri prelasku državne granice iznositi ili unositi stranu gotovinu i čekove u vrijednosti 10 000 eura. Iznos preko gore navedene vrijednosti mora se prijaviti carinskom organu.
Prijava unosa ili iznosa gotovine, čekova ili vrijednosnih papira vrši se na obrascu za prijavu gotovine koji je moguće dobiti na svim međunarodnim graničnim prijelazima od carinskih služnenika, ili preuzeti sa internet stranice www.uino.gov.ba